1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

baner JMR

EasyDiscWO

Numer 03/2019

PFIOW 03/2019

Spis treści

 

WYDARZENIA

2 Dalszy ciąg batalii o utrzymanie 5% VAT na całą kategorię SNN (M. Przegalińska, A.Ł.)
3 KUPS uczestnikiem IV Narodowego Kongresu Żywieniowego (A.Ł.)
17 Jak wpływać na jakość poprzez innowacje? (J. Szałas)
22 Rewolucja 0,0% na rynku piwa. Sektor piwowarski podsumowuje rok 2018
27 Pracowity rok. Posiedzenie Rady Krajowej oraz Krajowego Zgromadzenia Delegatów SITSpoż. (B. Wesołowski)


FELIETON

4 Widziane z Wiejskiej (140) (T. Pokrywka)

LEGISLACJA • RYNEK

6 Znakowanie i reklama żywności funkcjonalnej – czyli jak zgodnie z przepisami podkreślić właściwości prozdrowotne żywności (I. Tańska)
12 Rynek mrożonych owoców i warzyw w 2018 r. (A. Bugała)
21 Spożycie wód premium stale rośnie (A. Bogacz)
24 Piwa litewskie z Puńska (K. Baranowski)
25 Nadszedł czas na zmianę ustawy o wychowaniu w trzeźwości (W. Włodarczyk)
26 Czy to już koniec tradycyjnych gorzelni rolniczych w Polsce? (J. Inorowicz)

TECHNOLOGIE

10 Procesy dezynfekcji w instalacjach higienicznych
18 Wpływ odmiany truskawek, sposobu oraz temperatury suszenia na aktywność wody w przechowywanych suszach (P. Grzegory, D. Piotrowski)

SERWISY INFORMACYJNE

28 Z kraju (K. Oleksy)
29 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
30 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
31 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
32 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)

CONTENTS
EVENTS

2 Continuation of the Battle for the Maintenance of 5% VAT on the Entire JNSD Category (M. Przegalińska, A.Ł.)
3 KUPS participated in the Fourth National Nutrition Congress (A.Ł.)
17 How to Influence Quality through Innovation? (J. Szałas)
22 The 0.0% Revolution on the Beer Market. Brewing Sector summarizes the Year 2018
27 Hard-working Year. Meeting of the National Council and the National Assembly of SITSpoż. (B. Wesołowski)

FEUILLETON

4 Seen from Parliament (140) (T. Pokrywka)

LEGISLATION • MARKET

6 Functional Food Labeling and Advertising - how to Emphasize the Health-promoting Properties of Food in Accordance with Regulations (I. Tańska)
12 Frozen Fruit and Vegetables Market in 2018 (A. Bugała)
21 The Consumption of Premium Waters is Constantly Growing (A. Bogacz)
24 Lithuanian Beers from Puńsk (K. Baranowski)
25 The Time has come to change the Law on Upbringing in Sobriety (W. Włodarczyk)
26 Is this the End of Traditional Agricultural Distilleries in Poland? (J. Inorowicz)

TECHNOLOGIES

10 Disinfection Processes in Hygienic Installations
18 Effect of Strawberries Variety, Method and Drying Temperature on Water Activity in Stored Dried Fruits (P. Grzegory, D. Piotrowski)

NEWS SET

28 News from Country (K. Oleksy)
29 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
30 What’s New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
31 Functional Drinks (A. Bogacz)
32 Innovations in Packaging (A. Bogacz)

 

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

Unidex Resizer 800

logo sigma

sigma promo

engineering

moeschle

vimax

Ekomix

sitspoz