1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

baner JMR

EasyDiscWO

Numer 01-02/2019

PFIOW 01-02/2019

Spis treści

RYNEK • PRAWO
2 Skutki planowanej podwyżki VAT na nektary i napoje owocowe i warzywne dla sadowników i przetwórców (M. J. Przegalińska)
7 Rynek ogrodniczy w sezonie 2018/19 (B. Nosecka)
14 Ceny skupu owoców i warzyw w IV kwartale 2018 r. (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
33 Kombucha – aspekty praktyczne i rynkowe (M. Jakubowski)
34 Kombucha i co dalej? (A. Bogacz)
35 Niebawem spożycie wód butelkowanych przekroczy spożycie wszystkich pozostałych kategorii napojowych (A. Bogacz)
36 Wzrost kosztów rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorcy – niezbędny element poprawy efektywności systemu recyklingu odpadów opakowaniowych (H. Żakowska)
WYDARZENIA
10 Sektor owocowo-warzywny wymaga zrównoważonego rozwoju (A.Ł.)
12 V Kongres Bezpieczeństwa Żywności (map)
19 Targi piwa i napojów bezalkoholowych BrauBeviale 2018 (K.Oleksy)
22 Krones na BrauBeviale
25 European Beer Star 2018 (K.O.)
39 Czeka nas rewolucja w gospodarce odpadami? (A.Ł., M.P.)
40 Spotkanie opłatkowe przetwórców żywności z JE ks. bp. Piotrem Sawczukiem (map)
PRODUKTY • TECHNOLOGIE • JAKOŚĆ
17 Jakość mikrobiologiczna mieszanek sałat w czasie przechowywania chłodniczego (M. Trząskowska, M. Rosikiewicz)
29 Historia piwa liczy już 13 tys. lat! (map)
30 Refermentacja piwa w butelkach – niedoceniana technologia z wielkim potencjałem (E. Kordialik-Bogacka)
WYWIADY
24 Branża piwowarska z dobrymi wynikami za 2018 r. Rozmowa z Bartłomiejem Morzyckim, dyrektorem generalnym ZPPP – Browary Polskie (M. J. Przegalińska, A. Łazarowicz)
26 Browary regionalne forpocztą i katalizatorem zmian rynkowych. Rozmowa z Andrzejem Olkowskim, prezesem Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich (P. Błażewicz)
FELIETONY
15 Przyjemność z pracy (P. Karpiński)
16 Widziane z Wiejskiej (139) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
41 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
42 Z kraju (K. Oleksy)
43 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
44 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
45 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
46 Treść rocznika 2018
48 Spis autorów

CONTENTS
MARKET • LAW
2 The Effects of Planned VAT Increase on Fruit and Vegetable Nectars and Drinks for Farmers and Processors (M. J. Przegalińska)
7 Horticultural Market in the Season 2018/19 (B. Nosecka)
14 Purchase Prices of Fruit and Vegetables in the Fourth Quarter of 2018 (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
33 Kombucha – Practical and Market Aspects (M. Jakubowski)
34 Kombucha and What Next? (A. Bogacz)
35 Soon the Consumption of Bottled Water will exceed the Consumption of All Other Beverage Categories (A. Bogacz)
36 Increased Costs of Extended Producer Responsibility – Essential Element of the Improvement of Packaging Waste Recycling System Efficiency (H. Żakowska)
EVENTS
10 Fruit and Vegetable Sector Requires Sustainable Development (A.Ł.)
12 5th Food Safety Congress (map)
19 Beer and Non-alcoholic Beverages Fair BrauBeviale 2018 (K.Oleksy)
22 Krones at BrauBeviale
25 European Beer Star 2018 (K.O.)
39 A Revolution in Waste Management awaits us? (A.Ł., M.P.)
40 Christmas Meeting of Food Processors with Bishop Piotr Sawczuk (map)
PRODUCTS • TECHNOLOGIES • QUALITY
17 Microbiological Quality of Salad Blends During Cold Storage (M. Trząskowska, M. Rosikiewicz)
29 History of Beer Already Numbers 13 Thousand Years! (map)
30 Refermentation of Beer in Bottles – Underestimated Technology with Great Potential (E. Kordialik-Bogacka)
INTERVIEWS
24 The Brewing Industry with Good Results for 2018. Interview with Bartłomiej Morzycki, General Director of ZPPP - Browary Polskie (M. J. Przegalińska, A. Łazarowicz)
26 The Regional Breweries an Outpost and Catalyst for Market Changes. Interview with Andrzej Olkowski, President of the Association of Regional Polish Breweries (P. Błażewicz)
FEUILLETONS
15 Pleasure from Work (P. Karpiński)
16 Seen from Parliamant (139) (T. Pokrywka)
NEWS SET
41 Innovations in Packaging(A. Bogacz)
42 News From Country (K. Oleksy)
43 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
44 What’s New in world of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
45 Functional Drinks (A. Bogacz)
46 Content of Yearbook 2018
48 List of Authors 2018

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

Unidex Resizer 800

logo sigma

sigma promo

engineering

moeschle

vimax

Ekomix

sitspoz