1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

baner JMR

EasyDiscWO

Numer 08-09/2019

PFIOW 8-9/2019

SPIS TREŚCI

RYNEK

4       Raport chmielarski 2019 (J. Szałas)

16     Piwa na Gran Canarii (K. Baranowski)

SUROWCE • TECHNOLOGIE • PRODUKTY

8       Słody żytnie w ocenie technologicznej (J. Błażewicz, J. Kawa-Rygielska, A. Gasiński)

12     Absolutne zero procent

20     Cold brew coffee – aspekty praktyczne i rynkowe (M. Jakubowski)

WYDARZENIA

14     Solidarność wierzy w siłę rodziny (ZPPP)

17     Alfa Laval na targach Brau 2019 – Poczuj smak przyszłości

18     Złoty medal targów Polagra i Taropak 2019

22     Brak zgody na nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej (A.Ł.)

SERWISY INFORMACYJNE

23     Z kraju (K. Oleksy)

24     Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)

25     Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)

26     Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)

27     Wieści konopne (K. Bogacz)

28     Innowacje w opakowaniach (K. Oleksy)

POTENCJAŁ OWOCÓW I WARZYW – dodatek specjalny

29     Tendencje na rynku owoców i warzyw (B. Nosecka)

34     Bez zatykania (A. von Brüning)

35     Międzynarodowa konferencja ILS3 dot. badań nad roślinami strączkowymi w Poznaniu (map)

36     Czy należy pić soki owocowe? (A. Kozioł-Kozakowska)

40     XII Konferencja Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw w Łodzi (K. Kołodziejczyk)

41     Przeciwnowotworowe właściwości warzyw i owoców (J. Danielczuk)

46     Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – warsztaty edukacyjne KUPS

47     Zmiany wybranych wyróżników jakościowych smoothie jabłko-jagoda kamczacka w trakcie przechowywania (S. Kalisz, A. Grobelna, M. Bielecka)

50     Warzywa, owoce i ich przetwory – podstawy prawne komunikowania właściwości prozdrowotnych (I. Tańska)

CONTENTS

MARKET

4       Hop Report 2019 (J. Szałas)

16     Beers on Gran Canaria (K. Baranowski)

RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • PRODUCTS

8       Technological Evaluation of Rye Malts (J. Błażewicz, J. Kawa-Rygielska, A. Gasiński)

12     Absolute Zero Percent

20     Cold Brew – Practical and Market Aspects (M. Jakubowski)

EVENTS

14     Solidarność believes in Strength of Family (ZPPP)

17     Alfa Laval at Brau 2019 – Feel the Taste of Future

18     Gold Medal at Polagra and Taropak 2019

22     Lack of Consent for Unfair use of Contractual Advantage (A.Ł.)

NEWS SET

23     News from Country (K. Oleksy)

24     Kaleidoscope of Beverage World (A. Bogacz)

25     What’s New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)

26     Functional Drinks (K. Bogacz)

27     Hemp News (K. Bogacz)

28     Innovations in Packaging (K. Oleksy)

POTENTIAL OF FRUIT AND VEGETABLES – Supplement

29     Trends on the Fruit and Vegetable Market (B. Nosecka)

34     No clogging (A. von Brüning)

35     ILS3 International Conference on Legume Research in Poznań (map)

36     Shall we drink Fruit Juices? (A. Kozioł-Kozakowska)

40     12th Conference of Fruit and Vegetable Processing Technologists in Łódź (K. Kołodziejczyk)

41     Anticancer Properties of Vegetables and Fruits (J. Danielczuk)

46     Nutrition and Health Claims – Educational Workshops by KUPS

47     Changes of Selected Quality Characteristics of the Apple-Blue Honeysuckle Berry Smoothies during their Storage (S. Kalisz, A. Grobelna, M. Bielecka)

50     Vegetables, Fruit and their Products – Legal Basis for Communicating Health-promoting Properties (I. Tańska)

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

Unidex Resizer 800

logo sigma

sigma promo

engineering

moeschle

vimax

Ekomix

sitspoz