1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

baner JMR

EasyDiscWO

Numer 07/2019

PFIOW 7-8/2019

SPIS TREŚCI

SUROWCE • TECHNOLOGIE • JAKOŚĆ

2             Konopie – najbardziej uniwersalna roślina na świecie. Cz. 2 (K. Bogacz)

6             Zmiany wybranych wyróżników jakościowych dżemów jarzębinowych w trakcie ich przechowywania (S. Kalisz, A. Cendrowski, A. Kłos)

22           Jakość technologiczna słodów niskobiałkowych (D. Michałowska)

RYNEK

4             Franchise Bottling Agreement – fundament branży napojowej w świecie (A. Bogacz)

9             Handel zagraniczny suszonymi warzywami w Polsce (A. Bugała)

18           Ceny skupu owoców i warzyw w II kwartale 2019 r. (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)

WYDARZENIA

14           21. Międzynarodowe Sympozjum Suszarnictwa (IDS 2018) (D. Piotrowski, G. Musielak)

16           Konferencja KSPOiW dla producentów mrożonych owoców i warzyw (M. J. Przegalińska)

19           Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS

20           Coraz ostrzej krytykowana nowa matryca VAT (A.Ł.)

21           Przyszłość piwa warzy się dziś

27           Nominacja profesorska dr. hab. inż. Joanny Kawy-Rygielskiej

SERWISY INFORMACYJNE

28           Z kraju (K. Oleksy)

29           Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)

30           Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)

31           Napoje funkcjonalne (K. Bogacz)

32           Wieści konopne (K. Bogacz)

CONTENTS

RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • QUALITY

2             Hemp – the most Universal Plant in the World. Part II (K. Bogacz)

6             Changes of Selected Quality Parameters of Rowanberry during their Storage (S. Kalisz, A. Cendrowski, A. Kłos)

22           Technological Quality of Low Protein Malts (D. Michałowska)

MARKET

4             Franchise Bottling Agreement – the Foundation of Beverage Industry in the World (A. Bogacz)

9             Foreign Trade of Dried Vegetables in Poland (A. Bugała)

18           Purchase Prices of Fruit and Vegetables in the Second Quarter of 2019 (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)

EVENTS

14           21st International Drying Symposium (IDS 2018) (D. Piotrowski, G. Musielak)

16           KSPOiW’s Conference for Producers of Frozen Fruits and Vegetables (M. J. Przegalińska)

19           The General Assembly of the KUPS Association

20           The New VAT Matrix is becoming more and more criticized (A.Ł.)

21           The Future of Beer is brewed Today

27           Professor's Nomination for Joanna Kawa-Rygielska PhD, DSc.

NEWS SET

28           News from Country (K. Oleksy)

29           Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)

30           What’s New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)

31           Functional Drinks (K. Bogacz)

32           Hemp News (K. Bogacz)

 

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

Unidex Resizer 800

logo sigma

sigma promo

engineering

moeschle

vimax

Ekomix

sitspoz