1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

baner JMR

EasyDiscWO

Numer 05/2019

PFIOW 5-6/2019

SPIS TREŚCI

WYDARZENIA

4             List otwarty do rolników, sadowników oraz firm uczestniczących w obrocie owocami i warzywami (KSPOiW)

5             List otwarty do Prezesa Rady Ministrów – Pana Mateusza Morawieckiego, do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, do Posłów i Senatorów (KUPS, UPPC)

8             XXII Międzynarodowe Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków (M. J. Przegalińska)

16           Polskie Jabłko – XII konferencja w Warce firm DSM, Fructopol i Flottweg (M. J. Przegalińska)

18           Seminarium dla specjalistów i technologów przemysłu sokowniczego (K. Oleksy)

20           Seminarium dla producentów soków (K. Oleksy)

SUROWCE • TECHNOLOGIE

6             Pomiary przewodności i stężenia w branży spożywczej. Kontrola CIP (B. Biczysko)

14           Elektrolizowana woda – nowa broń w walce z mikroorganizmami w przemyśle spożywczym (M. Maziarka)

22           Bioróżnorodność mikroorganizmów w procesie produkcji wina metodą spontaniczną (P. Bogdan, H. Antolak)

26           Mash hopping (chmielenie zacieru) - parametry procesu chmielenia a jakość brzeczki (K. Fulara, A. Pater, A. Ciosek, O. Szczepanik, M. Zdaniewicz, A. Poreda)

29           Niektóre nowe wyniki badań nad chmielem i jego wpływem na cechy sensoryczne piwa (K. Baranowski)

30           Wpływ warunków klimatycznych na zawartość żywic/olejków chmielowych i polifenoli w nowych odmianach chmielu Callista i Ariana oraz na jakość produkowanego z nich piwa (K. Baranowski)

NAPOJE Z POTENCJAŁEM

31           Herbaty ready-to-drink – aspekty praktyczne i rynkowe (M. Jakubowski)

33           Konopie – najbardziej uniwersalna roślina na świecie. Cz. 1 (K. Bogacz)

36           Napoje z konopiami – szansa dla producenta i konsumenta (A. Bogacz)

37           Substancje słodzące w napojach funkcjonalnych – jak znakować? (J. Olszak)

40           Słodkie napoje bez cukru (B. Waszkiewicz-Robak)

SERWISY INFORMACYJNE

44           Z kraju (K. Oleksy)

45           Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)

46           Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)

47           Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)

48           Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)

CONTENTS

EVENTS

4             An Open Letter to Farmers, Fruit Growers and Companies involved in the Market of Fruit and Vegetables (KSPOiW)

5             An Ppen Letter to the Prime Minister - Mr. Mateusz Morawiecki, to the Minister of Agriculture and Rural Development - Mr. Jan Krzysztof Ardanowski, to the Deputies and Senators (KUPS, UPPC)

8             22nd International Symposium of the National Union of Juice Producers (M. J. Przegalińska)

16           Polish Apple – 12th Conference in Warka by DSM, Fructopol and Flottweg (M. J. Przegalińska)

18           Seminar for Specialists and Technologists of the Juice Industry (K. Oleksy)

20           Seminar for Juice Producers (K. Oleksy)

RAW MATERIALS • TECHNOLOGIE

6             Conductivity and Concentration Measurements in the Food Industry. CIP Control (B. Biczysko)

14           Electrolyzed Water - a New Weapon in the Fight Against Microorganisms in the Food Industry (M. Maziarka)

22           Microbial Biodiversity in the Spontaneous Fermentation of Wine (P. Bogdan, H. Antolak)

26           Mash Hopping – Process Parameters and Wort Quality (K. Fulara, A. Pater, A. Ciosek, O. Szczepanik, M. Zdaniewicz, A. Poreda)

29           Some New Research Results on Hops and its Impact on the Sensory Characteristics of Beer (K. Baranowski)

30           The Effect of Climatic Conditions on the Content of Hop Resins / Oils and Polyphenols in the New Varieties of Callista and Ariana Hop and the Quality of Beer produced from Them (K. Baranowski)

BEVERAGES WITH POTENTIAL

31           Ready-to-drink Tea-based Beverages – Practical and Market Aspects (M. Jakubowski)

33           Hemp - the most Universal Plant in the World. Part I (K. Bogacz)

36           Drinks with Hemp - an Opportunity for Producer and Consumer (A. Bogacz)

37           Sweeteners in Functional Beverages – how to declarate? (J. Olszak)

40           Sweet Beverages without Sugar (B. Waszkiewicz-Robak)

NEWS SET

44           News from Country (K. Oleksy)

45           Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)

46           What’s New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)

47           Functional Drinks (A. Bogacz)

48           Innovations in Packaging (A. Bogacz)

 

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

Unidex Resizer 800

logo sigma

sigma promo

engineering

moeschle

vimax

Ekomix

sitspoz