1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

baner pc 620x180

 

EasyDiscWO

Numer 04/2019

PFIOW 03/2019

SPIS TREŚCI

RYNEK

4             Rynek zagęszczonego soku jabłkowego w Polsce w sezonach 2017/18 i 2018/19 (B. Nosecka)

20           Ceny skupu owoców i warzyw w I kwartale 2019 r. (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)

38           Piwa z Puńska (K. Baranowski)

WYWIAD

8             Niestabilnego rynku nie da się uregulować rozporządzeniami. Rozmowa z Piotrem Podobą (J. M. Przegalińska)

SUROWCE • JAKOŚĆ • TECHNOLOGIE

10           Certyfikowany Produkt (CP) – jakość i smak pod kontrolą (B. Groele)

14           Jagoda kamczacka – „eliksir życia” (S. Lachowicz, J. Oszmiański, M. Jaszyk)

21           Moduły produkcyjne Informia

24           Proces fermentacji a napoje bezalkoholowe (M. Jakubowski)

26           Ślad środowiskowy technologii spożywczej (M. Wróbel-Jędrzejewska, U. Stęplewska, E. Polak)

32           Wpływ mikroplastiku na bezpieczeństwo żywności (D. Gratkowska-Żmuda)

39           Zastosowanie piołunu jako substytutu chmielu przy produkcji piwa (J. Ciaćma, A. Ciosek, A. Poreda)

WYDARZENIA

19           Best New Product Award Biofach 2019 dla polskiego soku z jagody kamczackiej! (map)

FELIETONY

22           Ekonomia produkcji a zdrowy rozsądek (P. Karpiński)

36           Widziane z Wiejskiej (141) (T. Pokrywka)

SERWISY INFORMACYJNE

44           Z kraju (K. Oleksy)

45           Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)

46           Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)

47           Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)

48           Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)

CONTENTS

MARKET

4             The Market of Concentrated Apple Juice in Poland in the 2017/18 and 2018/19 Seasons (B. Nosecka)

20           Purchase Prices of Fruit & Vegetables in the First Quarter of 2019 (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)

38           Beer from Puńsk (K. Baranowski)

INTERVIEW

8             An Unstable Market can not be regulated by Regulations. An Interview with Piotr Podoba (J. M. Przegalińska)

RAW MATERIALS • QUALITY • TECHNOLOGIES

10           Certified Product (CP) - Quality and Taste under Control (B. Groele)

14           Haskap Berries - “Elixir of Life” (S. Lachowicz, J. Oszmiański, M. Jaszyk)

21           Production Modules of Informia

24           Fermentation Process and Non-alcoholic Beverages (M. Jakubowski)

26           The Environmental Footprint of Food Technology (M. Wróbel-Jędrzejewska, U. Stęplewska, E. Polak)

32           The Impact of Microplastics on Food Safety (D. Gratkowska-Żmuda)

39           Use of Wormwood as a Substitute for Hops in Beer Production (J. Ciaćma, A. Ciosek, A. Poreda)

EVENTS

19           Best New Product Award Biofach 2019 for Polish Haskap Berries Juice! (map)

FEUILLETONS

22           Production Economics vs. Common Sense (P. Karpiński)

36           Seen from Parliamant (141) (T. Pokrywka)

NEWS SET

44           News from Country (K. Oleksy)

45           Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)

46           What’s New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)

47           Functional Drinks (A. Bogacz)

48           Innovations in Packaging (A. Bogacz)

 

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT

engineering

moeschle

vimax

Ekomix

sitspoz