1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

baner pc 620x180

 

EasyDiscWO

Numer 12/2018

PFIOW 12/2018

Spis treści

WYWIAD
2 Nasze główne cele to integracja branży i walka z nieuczciwą konkurencją. Rozmowa z prezesem Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw Andrzejem Gajowniczkiem (M. J. Przegalińska)
WYDARZENIA
4 Konferencja branży mrożonek KSPOiW. Ważny głos o współpracy z rolnikami (M. J. Przegalińska)
12 Targi Polagra 2018
13 Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym – relacja z warsztatów (M. Marjanowska)
14 V Kongres Branży Spirytusowej. Oceny i wnioski dotyczące pozycji przemysłu spirytusowego w Polsce i w Europie (A.Ł.)
18 Polski Kongres Browarniczy (M. J. Przegalińska)
22 Polski Kongres Napojowy w Krynicy (map)
23 Wielka ogólnopolska konferencja producentów wód i napojów KIG „PR” (M. J. Przegalińska)
SUROWCE • TECHNOLOGIE
8 Analiza barwy suszonej cebuli (E. Golisz, W. Gas, M. Jaros)
16 Piwa kwaśne jako potencjalne źródło amin biogennych (W. Piechowicz, A. Ciosek, P. Satora, prof. A. Poreda)
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
26 Śp. dr hab. Jarosław Markowski 1968–2018
FELIETON
27 Widziane z Wiejskiej (138) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
29 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
30 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
31 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
32 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)

CONTENTS
INTERVIEW
2 Our Main Goals are the Integration of the Industry and the Fight against Unfair Competition. Conversation with President of National Association of Fruit and Vegetable Processors Andrzej Gajowniczek (M. J. Przegalińska)
EVENTS
4 Conference of Frozen Food Industry by KSPOiW. An Important Voice about Cooperation with Farmers (M. J. Przegalińska)
12 Polagra Fair 2018
13 Energy Efficiency in the Food Industry - Workshops (M. Marjanowska)
14 5th Congress of the Spirit Industry. Ratings and Conclusions Regarding the Position of Spirit Industry in Poland and in Europe (A.Ł.)
18 Polish Brewing Congress 2018 (M. J. Przegalińska)
22 Polish Beverage Congress in Krynica (map)
23 Great Nationwide Conference of Producers of Water and Drinks by KIG "PR" (M. J. Przegalińska)
RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES
8 Analysis of the Colour of Dried Onion (E. Golisz, W. Gas, M. Jaros)
16 Sour Beer as a Potential Source of Biogenic Amines (W. Piechowicz, A. Ciosek, P. Satora, prof. A. Poreda)
OBITUARY
26 The Memory of Late Dr. Hab. Jarosław Markowski 1968–2018
FEUILLETON
27 Seen from Parliament (138) (T. Pokrywka)
NEWS SET
29 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
30 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
31 Functional Drinks (A. Bogacz)
32 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT

engineering

moeschle

vimax

Ekomix

sitspoz