1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

FullHD 100

Numer 10/2018

PFIOW 10/2018

Spis treści

RYNEK
4 Sektor piwowarski istotnym ogniwem polskiej gospodarki (ZPPP)
15 Historia jednej szklanej butelki (A. Bogacz)
24 Ceny skupu owoców i warzyw w III kwartale 2018 r. (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
26 Czy przemysłowy sad jabłoniowy się opłaci? (J. Markowski, W. Płocharski)
28 Polski handel zagraniczny mrożonymi owocami i warzywami w sezonie 2017/18 (A. Bugała)
31 Zwierciadełko – powiedz przecie…
32 Owoce i warzywa nie tylko w przetworach owocowo-warzywnych
SUROWCE • TECHNOLOGIE
6 Jak metoda ESR (spektroskopia elektronowego rezonansu spinowego) może pomóc w monitorowaniu procesu warzenia piwa (M. Pagenstecher, M. L. Andersen)
10 Aktywność biologiczna wybranych składników chmielu oraz ich potencjalny wpływ na organizm człowieka (M. Koziara, U. Skomra)
16 Promass Q – tam, gdzie jakość procesu produkcji jest kluczowa
18 Aseptyczny rozlew napojów do butelek PET kluczem do sukcesu Sokpolu
23 Da się zmniejszyć pozostałości! (A.Ł.)
WYDARZENIA
17 9. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa – raj dla piwoszy (K.O.)
WYWIAD
20 O sokach w Polsce z umiarkowanym optymizmem. Rozmowa z Julianem Pawlakiem – prezesem Zarządu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków (M. J. Przegalińska)
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
14 Branża piwowarska straciła entuzjastę i ambasadora kultury piwa – Marka Suligę
SERWISY INFORMACYJNE
33 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
34 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
35 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
36 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)

CONTENTS
MARKET
4 The Brewing Sector is an Important Link in Polish Economy (ZPPP)
15 The Story of One Glass Bottle (A. Bogacz)
24 Purchase Prices of Fruit and Vegetables in the Third Quarter of 2018 (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
26 Does Industrial Apple Orchard may be profitable? (J. Markowski, W. Płocharski)
28 Polish Foreign Trade of Frozen Fruits and Vegetables in Season 2017/18 (A. Bugała)
31 Mirror, Mirror on the Wall, who's the …
32 Fruit and Vegetables not only in Fruit and Vegetable Products
RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES
6 How Electron Spin Resonance Spectroscopy can help Monitor Your Brewing Process (M. Pagenstecher, M. L. Andersen)
10 Biological Activity of Selected Hop Components and their Potential Impact on the Human Body (M. Koziara, U. Skomra)
16 Promass Q – where the Quality of the Production Process is Crucial
18 Aseptic Bottling of Beverages into PET Bottles is the Key to Sokpol's Success
23 You can reduce the Residue! (A.Ł.)
EVENTS
17 9th Wrocław Festival of Good Beer – a Paradise for Beer Lovers (K.O.)
INTERVIEW
20 About Juices in Poland with Moderate Optimism. Interview with Julian Pawlak – President of the Board of he Polish Association of Juice Producers (M. J. Przegalińska)
IN MEMORY OF LATE
14 The Brewing Industry has lost Enthusiasts and Ambassadors of Beer Culture – Marek Suliga
NEWS SET
33 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
34 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
35 Functional Drinks (A. Bogacz)
36 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz