1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

FullHD 100

Numer 04/2018

PFIOW 04/2018

Spis treści

PRAWO • RYNEK
3 Znakowanie żywności – systemy i kontrowersje dotyczące znakowania produktów żywnościowych. Cz. 1. Znakowanie żywności – różne podejścia i sposoby informowania konsumentów (W. Płocharski, J. Markowski, B. Groele, J. Ciok, K. Stoś)
17 Rynek zagęszczonego soku jabłkowego w Polsce (B. Nosecka)
30 Ceny skupu owoców i warzyw w I kwartale 2018 r. (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
33 Polski handel zagraniczny mrożonymi owocami i warzywami w 2017 r. (A. Bugała)

WYWIAD
13 Merkur 09 Sp. z o.o. jako niezawodny partner dla branży owocowo-warzywnej. Rozmowa z prezesem Rafałem Gorczycą (M. J. Przegalińska)

SUROWCE • TECHNOLOGIE • PRODUKTY
16 Innowacje chemiczne ułatwiające życie
22 Soki owocowe jako źródło witaminy C w diecie człowieka (I. Kwaśniewska-Karolak, R. Mostowski)
37 Co jeszcze można zrobić w zakresie bezpieczeństwa żywności, czyli jak kupić bezpieczny surowiec (M. Majewski)
38 Chmiel ekologiczny – najlepszy surowiec do produkcji piwa (E. Solarska, B. Sosnowska, M. Marzec, M. Osińska, I. Podgórska-Kryszczuk)
42 Krzyżówki drożdży browarniczych. 4. Funkcje i stabilność genomów krzyżówek międzygatunkowych (J. Harasym, T. Podeszwa, L. Bogacz-Radomska)

SERWISY INFORMACYJNE
45 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
46 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
47 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
48 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)

CONTENTS
LAW • MARKET
3 Food Labelling – Systems and Controversies regarding the Labelling of Food Products. Part I. Food Labelling – Different Approaches and Ways to inform Consumers (W. Płocharski, J. Markowski, B. Groele, J. Ciok, K. Stoś)
17 The Market of Concentrated Apple Juice in Poland (B. Nosecka)
30 Purchase Prices of Fruit and Vegetables in the First Quarter of 2018 (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
33 Polish Foreign Trade of Frozen Fruit and Vegetables in 2017 (A. Bugała)

INTERVIEW
13 Merkur 09 Sp. z o.o. as a Reliable Partner for the Fruit and Vegetable Industry. Conversation with the President Rafał Gorczyca (M. J. Przegalińska)

RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • PRODUCTS
16 Chemical Innovations that make Life easier
22 Fruit Juices as a Source of Vitamin C in the Human Diet (I. Kwaśniewska-Karolak, R. Mostowski)
37 What else can be done in the Field of Food Safety, how to buy a Safe Raw Material? (M. Majewski)
38 Organic Hop – the Best Raw Material for Beer Production (E. Solarska, B. Sosnowska, M. Marzec, M. Osińska, I. Podgórska-Kryszczuk)
42 Brewing Yeasts Hybrids. Part IV. Industrially useful Phenotypes of interspecific Hybrids (J. Harasym, T. Podeszwa, L. Bogacz-Radomska)

NEWS SET
45 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
46 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
47 Functional Drinks (A. Bogacz)
48 Innovations in Packaging (A. Bogacz)

 

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz